Pravilnik o ostvarivanju prava

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE
SKRBI
Na osnovi članka 60. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, br. 73/97.), ministar rada i
socijalne skrbi donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA
OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način ostvarivanja prava na osposobljavanje za
samostalan život i rad tjelesno ili mentalno oštećene ili psihički bolesne osobe.
(2) Pod osposobljavanjem za samostalan rad, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se
osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama gdje se
istodobno provodi i radno osposobljavanje, te srednjoškolsko obrazovanje.
(3) Pod osposobljavanjem za samostalan život, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se
osposobljavanje tjelesno ili mentalno oštećene ili psihički bolesne osobe za samozbrinjavanje,
putem posebnih rehabilitacijskih programa.
II. OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN RAD
Članak 2.
(1) Pravo na osposobljavanje za samostalan rad ima tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički
bolesno dijete i mlađa punoljetna osoba koja ovo pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi ako se,
s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja, odnosno obzirom na vrstu i težinu psihičke
bolesti, može osposobiti za samostalan rad na odgovarajućem poslu s punim radnim
vremenom.
(2) Osposobljavanje za samostalan rad provodi se na način i pod uvjetima utvrđenim
propisima Ministarstva prosvjete i športa.
(3) Ako je radi provođenja osposobljavanja za samostalan rad potrebno tjelesno ili mentalno
oštećeno ili psihički bolesno dijete i mlađu punoljetnu osobu smjestiti u dom socijalne skrbi
ili udomiteljsku obitelj, odluku o smještaju, na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja iz
stavka 3. članka 147. Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: tijelo vještačenja), a u
skladu s rješenjem nadležnog županijskog ureda kojim je korisnik ostvario pravo na posebne
oblike odgoja i obrazovanja, donosi nadležni centar za socijalnu skrb.
Članak 3.
(1) Odrasla tjelesno ili mentalno oštećena ili psihički bolesna osoba kod koje je oštećenje
nastalo prije navršenih 45 (muškarac) odnosno 40 (žena) godina života, te koja pravo na
osposobljavanje za samostalan rad ne ostvaruje po drugoj osnovi, može ostvariti ovo pravo
ako se, s obzirom na preostalu radnu sposobnost može osposobiti za rad na drugom
odgovarajućem poslu s punim radnim vremenom.
(2) Osposobljavanje za samostalan rad odrasle tjelesno ili mentalno oštećene ili psihički
bolesne osobe provodi se na način i pod uvjetima utvrđenim propisima Ministarstva prosvjete
i športa koji uređuju područje srednjoškolskog obrazovanja odraslih.
Članak 4.
(1) Tjelesno ili mentalno oštećene ili psihički bolesne osobe koje su se osposobile za
samostalan rad imaju pravo na naknadu do zaposlenja.
(2) Pravo na naknadu do zaposlenja može ostvariti osoba koja je uspješno završila
osposobljavanje i koja se u roku od 30 dana od dana završenog osposobljavanja prijavila
nadležnoj službi zavoda za zapošljavanje.
(3) Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice i članka 16. Zakona o socijalnoj
skrbi.
(4) Naknada do zaposlenja koju, temeljem svoje odluke, u mjesečnim iznosima isplaćuje
nadležni centar za socijalnu skrb, tereti sredstva ministarstva nadležnog za poslove socijalne
skrbi.
(5) Ako je korisniku, stupanjem na posao prestalo pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka,
on može ponovno steći pravo na novčanu naknadu u slučaju da mu, neovisno o njegovoj volji,
prestane zaposlenje, a tu naknadu ne ostvaruje po drugoj osnovi.
(6) Korisnik koji ostvaruje naknadu iz stavka 1. ovog članka ne može istodobno ostvariti
doplatak za pomoć i njegu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.
Članak 5.
Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad iz članka 2. i 3. ovog Pravilnika
utvrđuje tijelo vještačenja.
Članak 6.
Ako je radi provođenja osposobljavanja za samostalan rad potrebno odraslu tjelesno ili
mentalno oštećenu ili psihički bolesnu osobu smjestiti u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku
obitelj, odluku o smještaju, na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja, donosi nadležni
centar za socijalnu skrb.
Članak 7.
(1) Korisnik koji je ostvario pravo na osposobljavanje za samostalan rad te radi toga pohađa
nastavu izvan mjesta svog prebivališta, a ne postoji potreba njegovog smještaja u dom
socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj, ima pravo na novčanu pomoć za pokriće troškova
prijevoza.
(2) Odluku o pravu na novčanu pomoć za pokriće troškova prijevoza donosi nadležni centar
za socijalnu skrb.
Članak 8.
Ako je radi zapošljavanja korisnika socijalne skrbi koji je uspješno završio osposobljavanje za
samostalan rad, potrebno adaptirati prostorije, strojeve, druge uređaje i sredstva za rad,
ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi može sudjelovati u osiguravanju sredstava za
te potrebe u visini utvrđenoj ugovorom sa zainteresiranom pravnom ili fizičkom osobom.
Ovim ugovorom utvrđuje se namjena i korištenje sredstava.
III. OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT
Članak 9.
Pravo na osposobljavanje za samostalan život ima tjelesno ili mentalno oštećena ili psihički
bolesna osoba koja se, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja, odnosno s obzirom na
vrstu i težinu psihičke bolesti, na temelju posebnih rehabilitacijskih programa, može
osposobiti za samozbrinjavanje.
Članak 10.
Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan život utvrđuje tijelo vještačenja.
Članak 11.
Ako je radi provođenja osposobljavanja za samostalan život potrebno osobu smjestiti u dom
socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj, odluku o smještaju, na temelju nalaza i mišljenja tijela
vještačenja, donosi nadležni centar za socijalnu skrb.
Članak 12.
(1) Korisnik koji je ostvario pravo na osposobljavanje za samostalan život te radi toga pohađa
ustanovu izvan mjesta svog prebivališta, a ne postoji potreba njegovog smještaja u dom
socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj, ima pravo na novčanu pomoć za pokriće troškova
prijevoza.
(2) Odluku o pravu na novčanu pomoć za pokriće troškova prijevoza donosi nadležni centar
za socijalnu skrb.
Članak 13.
Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o ostvarivanju
socijalne zaštite (“Narodne novine”, br. 10/91, 38/92, 5/93, 113/93 i 69/96) Glava II. točka 1.
članci 2. do 6.
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u “Narodnim novinama”.
Klasa: 550-01/98-01/241
Urbroj: 524-01/98-4
Zagreb, 26. ožujka 1998.
Ministar
Joso Škara, v. r.